Fiskevatten

Nissan nedre FVO

Hallands län - Halmstad

Fiskevårdsområde Nissan nedre FVF
Kommun Halmstad
Län Hallands län
Hemsida www.nissansportfiske.se
Arter Abborre, Brax, Gädda, Gös, Lake, Lax, Mört, Regnbåge, Rödspätta, Ål, Öring
Typ av fiskevatten Vattendrag
Fiskemetod Fluga, Mete, Spinn
Facilitet Kastbryggor
Inplanterad Ja
Medlemsvatten Nej
Fritt fiske Nej
Försäljning av fiskekort Nej

Information

Välkommen till Nissan Sportfiske!


Nissan
Nissan är med sin längd av 186 km en av södra Sveriges längsta åar. De södra delarna, strax innan ån mynnar ut i Laholmsbukten, har en lång tradition av goda fiskemöjligheter. Det var i Nissan och i havet utanför Halmstad som den berömda Halmstadlaxen fångades och exporterades redan på 1600-talet. Det fiskades mycket lax i våra åar men på 20-talet fångades de sista laxarna, pga försämrad vattenkvalitet. Nu är laxen tillbaka, till stor glädje för alla sportfiskare och matälskare.

Fiskeområdet har ett stort utbud av varierat fiske för såväl den erfarne flugfiskaren som den glade amatören. Vanligast är spinnfisket men Nissan erbjuder också en hel del riktiga fina flugfiskesträckor.
Återutsättning av Mattias Höjman enligt principen Live Release.

Regler

REGLER FÖR FISKE INOM NISSANS FISKEVÅRDSOMRÅDE 2024

Fiskeområde
Fiske är tillåtet i Nissan från Oskarström (regleringsdammen vid Rybruk) till utloppet i havet, se karta.
Fiske får endast bedrivas inom angivna fiskepooler och endast av innehavare med giltigt fiskekort.

Fiskepooler
Fiskevårdsområdet är indelat i pooler, totalt nio st, nr 0-4 och 6-9. Poolgränserna är markerade med skyltar, på vilka fiskesättet anges. För pool 3 och 8 gäller endast flugfiske medan fiskesätten fluga/spinn/mete gäller för pool 0, 1, 2, 4, 6, 7 och 9. Poolernas läge framgår av kartan.

Pool 1
Fiske får bedrivas: På östra sidan (Frennarpssidan) nedströms gul markering ca 150 meter nedanför Slottsmöllans kraftstation. På västra sidan nedströms gul markering mitt emot ovanstående. Kast uppströms är förbjudet.

Flugfiske får bedrivas från en linje ca 10 meter uppströms hängkabel tillika markerad med rött ca 100 m från bron. Observera att kast mot det område som tidigare kallades ”skafferiet” inte är tillåtet. Området är beläget nedströms laxtrappan och utloppet från kraftverket och upphör vid gul markering. Se karta här.

Fiskekort
Giltigt fiskekort krävs för att fiska inom området.

Årsfiskekort är giltigt t.o.m. 30 september, därefter endast fiske med dagkort.

Fiskekort som på något sätt har ändrats eller manipulerats är ej giltigt. Fiskekort skall bäras fullt synligt på armen och alltid kunna visas upp tillsammans med legitimation på begäran av fisketillsyningsman.

Försäljning av årskort pågår till och med 2024-06-30, därefter endast försäljning av övriga korttyper. Begränsningar årskort vuxen i Nissan till 250 st och årskort ungdom till 50 st. Särskilt dagkort krävs för fiske i pool 9 under perioden 1-14/10, försäljningen av dessa dagskort begränsas till max 8 stycken per dag.

Barn under 12 år i målsmans sällskap får fiska gratis, om målsman har gällande fiskekort.

Grupprabatt
Grupp från skola eller fritidsgård i Halmstad kommun, äger rätt att fiska på ett vuxenkort per 10 elever. Samma kategori av grupper från andra kommuner äger rätt att fiska på ett vuxenkort per 5 elever. Gruppledaren skall obligatoriskt kontakta berörd markägare innan fiske får äga rum.

Fisketid
Fiske får bedrivas mellan 1 mars - 30 september mellan klockan 05.00 och 22.00 i samtliga pooler. Under perioden 1 mars – 31 augusti får fiske i pool 1 och pool 8 bedrivas mellan kl 5.00 fram till kl 24.00. Under perioden 1-14 oktober får fiske i pool 9 bedrivas mellan 7.00 och 19.00 med särskilt dagkort.

Fiskesätt
Fiske får bedrivas med flug-, spinn- och metspö. Endast ett spö per person. Fiske från båt är tillåtet mot lösande av särskilt fiskekort. Ryckfiske är absolut förbjudet enligt svensk lag. All felkrokad fisk skall ovillkorligen återutsättas. Mete med mask är förbjudet mars-april. Endast enkelkrok får användas under tiden från 1 mars till och med 30 april i pool 0 och 1. Från 1 maj får trekrok användas. För att minska skadan på fisk som skall återutsättas rekommenderas att endast hullinglös enkelkrok används.

Fiske från båt
För att få fiska från båt krävs ett särskilt båtfiskekort. Detta tillåter fiske från båt i pool 2 och poolerna uppströms pool 2. Vid fiske från båt är det även tillåtet att fiska mellan poolerna, dock får landstigning endast ske inom poolerna. Flugfiskepoolerna ska respekteras, flugfiskare har företräde. Båtfiskekortet gäller för 1 dag och ger samtliga ombord rätt att fiska.

Fiskevårdsområdet anvisar inga platser för iläggning. Fiskare med båt uppmanas att själva söka kontakt med och få godkännande av markägare och andra som kan tänkas förfoga över lämplig iläggningsplats.

På tillsyningsmans uppmaning ska fiskare utan dröjsmål ta sig med båten till tillsynspersonen. 

Möjligheten att lösa båtfiskekort kan begränsas om ogynnsamma förhållanden föreligger.

Fångstmängd
Fiskekort berättigar till fångst av max 2 st laxar resp 2 st öringar / säsong. O B S ! Fångad besa (utlekt lax) skall ovillkorligen återutsättas.

Minimimått
Följande minimimått gäller, räknat från nosspets till stjärfenans yttersta spets.
Lax: 45 cm
Öring: 45 cm

Fångstrapport
Fångad fisk måste ovillkorligen rapporteras till www.ifiske.se

Fisketillsyn
Den fiskande skall följa fiskevårdsområdets regler samt ytterligare anvisningar, vilka lämnas av fisketillsyningsman. Fiskare som bryter mot reglerna eller underlåter att följa tillsynsmans anvisningar kan avstängas och tvingas återlämna sitt fiskekort utan ersättning.

Etiska regler
Lämna inte kvar krokar, linor eller annat som kan skada fåglar och djur. Fisk som skall behållas skall avlivas omgående.

Regeländring
Ändringar eller tillägg i reglerna kan göras utan ersättningsskyldighet från fiskevårdsområdet under pågående säsong. Det anslås på iFiske och hemsidan. Du är skyldig som sportfiskare att hålla dig informerad om gällande fiskeregler. Brott mot dessa kan medföra indragning av fiskerätten.

Övrigt
Beträd ej privata tomter. Visa hänsyn till natur och markägare.

Rev 2024.02.02

Styrelsen för Nissans fiskevårdsområdesförening.

Kontakt

Halmstad Tourist Center 035-132320..

Fiskekort

Fiskekort 2024:

Köp ditt fiskekort för Nissan genom iFiske!

Alla fiskekort som säljs är digitala, dvs kvittot levereras till dig via ePost och som ett SMS.

Du kan även få hjälp att köpa ditt fiskekort på Turistbyrån i Halmstad.

Antalet årskort som säljs är begränsat till 250 st för Årskort Nissan Vuxen, 50 st ungdom.

Årskort för Nissan gäller mellan 2024-03-01–2024-09-30.

Fiskekortspriser 2024

Ungdom (12-18 år) Nissan (vuxen)
1 dagskort75 kr180 kr
3 dagarskort470 kr
7 dagarskort800 kr
Oktoberkort*500 kr
Årskort300 kr1050 kr

*1 dagskort för flugfiske i pool 9 under perioden 1-14/10

Priserna inkluderar mervärdesskatt. Barn under 12 år i målmans sällskap får fiska gratis, om målsman har gällande fiskekort.

Kontakt
Halmstad Tourist Center, Fredsgatan 5, 302 46 HALMSTAD Tel: 035 – 12 02 00

För mer information, besök
https://www.ifiske.se/fiske-nissan.htm

Historik

Fram till omkring 1908 sträckte sig en stor laxgård tvärs över Nissan nedströms Slottsmöllan. Fisket bestod av 16 laxkar - spjälförsedda fångstanordningar. De kar, som stod i starkaste strömmen fiskade bäst. Vid fisket fanns på två ställen uppsatt vita plank, som skulle imitera skummande forsar. Redan vid mitten av 1850-talet försökte baron Cederström med ”artificiell odling av laxyngel” vid Oskarström, men misslyckades. Först 1970 byggdes en kläckningsanstalt vid Oskarström och detta år lades det in 0,6 miljoner befruktad rom från 40 kramade honor.

USA:s minister i Sverige under slutet av 1800-talet, William Widgery Thomas Jr, skriver i sin bok ”Från slott till koja” att vid Oskarström var det ett ”godt laxfiske under sommaren”. Han hade ett favoritställe vid en klippa i Maredsforsen, vilken fått namnet Minister Thomas klippa. I det klara, nästa bärnstensfärgade åvattnet räknade han 100 laxhopp under 12 minuter.

På 1920-talet blev det en stark nedgång i vattenkvaliteten och de sista laxarna fångades vid Slottsmöllan 1921-22. Den främsta orsaken till detta negativa skede var utbyggnaden av vattenkraftverk och cellulosafabriker. En aktiv fiskevård har bedrivits i Nissan under senare år och kalkningen har varit betydande.

1979 utsattes de första laxsmolten på försök i Nissan. Öring hade då under flera år fångats i Nissan. Återfångsten har varit mycket god. Idag reproducerar sig laxen åter naturligt i Nissan och Senneån. Första laxungen påträffades sommaren 1981. Våren 1988 beräknades 5000 natursmolt ha vandrat ur Nissan. Årligen utplanteras över 30000 smolt. Flera ton lax vandrar årligen upp i Nissan för lek.

Snabblänkar
Samarbete
Annons